LIMITED EDITION TANKER SHIRT !

<div> <b>The perfect hoodie and tee for any </b><b>TANKER !</b> </div><div> <br><div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div> <div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b><b> Call:</b> +1(855)833-7774 </div> <div> <b>Or </b><b>Contact Teespring</b> <b>Email:</b> </div> <div>support@teespring.com</div> </div> </div> </div>

$24
screaming cockatiel

#RainbowChickenMemes

$22
I'm A Tanker

<div> <b><u>* Limited Edition - </u></b><b><u>Not Available In Any Stores *</u></b> </div><div> <div> <b>Grab it Now</b> while you still can!</div> <div><br></div> <div>Printed in the USA. <br> </div> <div><br></div> <div>We Ship Worldwide. Guaranteed safe and secure checkout via:  <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b><br> </div> <div><b><br></b></div> <div> <b>TIP TO SAVE MONEY: Share with friends. Buy 2 or more and SAVE on shipping cost.</b><b><br></b> </div> <div><b><br></b></div> <div><b>Click the green button below to pick your favorite style, color, size and place your order:</b></div> </div><div><b><img src="http://i265.photobucket.com/albums/ii217/khvnol/CheckOutOtherOptions.gif"></b></div>

$24
I'm A TANKER !!!

<div> <b>The perfect hoodie and tee for any </b><b>TANKER !</b> </div><div> <br><div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div> <div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b><b> Call:</b> +1(855)833-7774 </div> <div> <b>Or </b><b>Contact Teespring</b> <b>Email:</b> </div> <div>support@teespring.com</div> </div> </div> </div>

$24
U.S TANKER

LIMITED EDITION TANKER SHIRT ! <div> <div> <b>The perfect hoodie and tee for any </b><b>TANKERS !</b> </div> <div> <br><div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div> <div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b><b> Call:</b> +1(855)833-7774 </div> <div> <b>Or </b><b>Contact Teespring</b> <b>Email:</b> </div> <div>support@teespring.com</div> </div> </div> </div> </div>

$38
LIMITED EDITION

<div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div><div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save on shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b> </div> <div>support.eu@teespring.com</div> </div> </div>

$41
LITMITED EDITION TANKERS

<div><b>Gold Version</b></div><div> <b>The perfect hoodie and tee for any </b><b>TANKERS !</b><b><u><br></u></b> </div><div> <b><u>* Limited Edition - </u></b><b><u>Not Available In Any Stores *</u></b> </div><div> <div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div> <div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b><b> Call:</b> +1(855)833-7774 </div> <div> <b>Or </b><b>Contact Teespring</b> <b>Email:</b> </div> <div>support@teespring.com</div> </div> </div> </div>

$39
Major League Artillery: M198

Many Cannoneers have never touched an M777 (Myself included) so an M198 shirt has for long been requested and admin has finally delivered!

$24
TANKERS SHIRT

<div> <b><u>Liên kết Store:  </u> <a href="https://teespring.com/stores/im-a-tankers" target="">https://teespring.com/stores/im-a-tankers</a></b> </div><div> <b><u>LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẶT:</u></b><br> 1. Chọn phong cách và màu sắc bạn muốn: </div><div> <b>T-Shirt </b> /  <b>V-Neck</b>  /  <b>Hoodie</b><br> 2. Click vào <b>"Đặt nó ngay bây </b>giờ"  <br>3. Chọn kích cỡ và số lượng  <br>4. Nhập vận chuyển và thanh toán thông tin  <br>5. Làm xong! Đơn giản như thế!<br><div> <div> <b>TIPS: Mua 2 hoặc nhiều hơn để tiết kiệm chi phí vận chuyển!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Đảm bảo thanh toán an toàn và an toàn thông qua: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Cần giúp? </b><b> Gọi:</b>  +1(855)833-7774 </div> <div> <b>Hoặc  </b><b>Liên hệ với Teespring </b> <b>Email:</b> </div> <div>support@teespring.com</div> </div> </div>

$39
We Are TANKERS

<div> <b><u>* Limited Edition - </u></b><b><u>Not Available In Any Stores *</u></b> </div><div> <div> <b>Grab it Now</b> while you still can!</div> <div><br></div> <div>Printed in the USA. <br> </div> <div><br></div> <div>We Ship Worldwide. Guaranteed safe and secure checkout via:  <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b><br> </div> <div><b><br></b></div> <div> <b>TIP TO SAVE MONEY: Share with friends. Buy 2 or more and SAVE on shipping cost.</b><b><br></b> </div> <div><b><br></b></div> <div><b>Click the green button below to pick your favorite style, color, size and place your order:</b></div> </div><div><b><img src="http://i265.photobucket.com/albums/ii217/khvnol/CheckOutOtherOptions.gif"></b></div>

$23
I DREAM I'M A TANK

<div> <b><u>HOW TO ORDER:</u></b><br>1. Select the style and color you want: </div><div> <b>T-Shirt </b>/ <b>V-Neck</b> / <b>Hoodie</b><br>2. Click "<b>Reserve it now</b>" <br>3. Select size and quantity <br>4. Enter shipping and billing information <br>5. Done! Simple as that!<br><div> <div> <b>TIPS: Buy 2 or more to save on shipping cost!</b>  <br> </div> <div><br></div> <div>Guaranteed safe and secure checkout via: </div> <div> <b>Paypal | VISA | MASTERCARD</b> </div> <div> <br><b>Need Help?</b> </div> <div>support.eu@teespring.com</div> </div> </div>

$24
LIMITED EDITION - GET YOURS NOW!

<div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <div> <img src="http://www.salvadorvisiontech.com/ordernow.gif"><img src="http://www.salvadorvisiontech.com/ordernow.gif"> </div> <div> <div>Printed right here in the U.S.A. Click the “<b>Buy</b><b> It Now</b>” button to reserve yours today so you don't miss out.<br> </div> <div> <br>Buy <b>2</b>, make a gift for someone and save on shipping. Don’t forget to ‘like’ and share!</div> </div> <div><img src="http://i1317.photobucket.com/albums/t635/chelseadmg/BUTTON-4_zps10c5b48d.gif"></div> </div> <div> </div> </div> <div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><div> <div> <div> </div> </div> </div>

$27