Servicevoorwaarden van Teespring

Welkom bij Teespring

De service van Teespring (de “Teespring-service”) wordt geleverd via de website teespring.com, die wordt beheerd door Teespring, Inc. en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Teespring”). De Teespring-service stelt verkopers in staat om zelf artikelen en kleding te ontwerpen en verkopen, en kopers om unieke producten van goede kwaliteit te vinden.

We bieden de Teespring-service aan onder de volgende Servicevoorwaarden. Hieronder vallen met name het privacybeleid en het beleid voor aanvaardbaar gebruik van Teespring. Wanneer je niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden mag je geen gebruikmaken van de Teespring-service. Let op: deze Servicevoorwaarden gelden voor al onze producten en diensten. Als we extra voorwaarden toevoegen voor tools die je kan downloaden van de website of andere services, worden die bepalingen opgenomen in deze Servicevoorwaarden.

Gebruik van de Teespring-service

Door jou verstrekte gegevens: Voor bepaalde functies van de Teespring-service is registratie nodig. Als jij je registreert, stem je ermee in om correcte, actuele en complete informatie over jezelf te verstrekken en bij te houden. De registratiegegevens en persoonlijke informatie over jou worden beheerd volgens ons privacybeleid.

Account, wachtwoord en beveiliging: Het is jouw verantwoordelijkheid om je wachtwoord en account, wanneer die hebt, vertrouwelijk te houden. Daarnaast ben je volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder jouw wachtwoord of account plaatsvinden. Meld eventueel onbevoegd gebruik van jouw wachtwoord of account, of elke andere inbreuk op de beveiliging onmiddellijk bij Teespring.

Multiple Member Accounts Prohibited: Operating and maintaining multiple member accounts is prohibited. If you have a legitimate business need for a second account, you can apply for an exception to this policy by following the process outlined in Teespring’s Training Center.

Misuse of Member Account: If you repeatedly upload excessive amounts of data, engage in fraud or other illegal activity, fail to comply with the Terms of Service or any other Teespring policies, or otherwise use the service in an excessive or unreasonable way, Teespring may, in its sole discretion, cancel your campaigns, suspend your use of Teespring tools and reports, restrict or terminate your account, and/or withhold and disburse any proceeds associated with that account.

Sociale netwerkdiensten: Je kan bepaalde onderdelen van de service inschakelen of op de service inloggen via sociale netwerkdiensten van derden, zoals Facebook (“sociale netwerkdiensten”). Door in te loggen of deze sociale netwerkdiensten rechtstreeks te integreren met de Teespring-service, maken we jouw online tools en ervaringen rijker, krachtiger en persoonlijker. Als je deze functies en mogelijkheden wilt gebruiken, kunnen we je vragen om deze sociale netwerkdiensten te verifiëren, ervoor te registreren of in te loggen. Als onderdeel van die integratie zullen de sociale netwerkdiensten ons toegang verlenen tot bepaalde gegevens die jij aan die sociale netwerkdiensten hebt verstrekt. Wij zullen die gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Houd er rekening mee dat Teespring geen controle heeft over de manier waarop sociale netwerkdiensten jouw gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken. Bestudeer hun beleid om inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met privacy. Teespring heeft ook geen controle over de inhoud die via een sociale netwerkdienst toegankelijk wordt. Bestudeer hun beleid om inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met inhoud. Teespring is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de handelingen of nalatigheid van de sociale netwerkdiensten waardoor je via de Teespring-service toegang hebt verkregen. Teespring maakt deze functies uitsluitend mogelijk voor jouw gemak en de integratie of insluiting van dergelijke functies betekent niet dat wij deze onderschrijven of aanbevelen.

Aanbiedingen: Voor eventuele wedstrijden, loterijen, enquêtes, spelletjes of soortgelijke aanbiedingen (oftewel "aanbiedingen") die worden aangeboden via de Teespring-service kunnen speciale regels gelden in aanvulling op deze servicevoorwaarden. Wanneer je gebruik maakt van zo'n aanbieding, gelden die regels ook voor jou. Voor zover de voorwaarden en bepalingen van de aanbiedingen in strijd zijn met deze servicevoorwaarden, gelden de voorwaarden en bepalingen van de aanbieding.

Leeftijdsgrens: Als je jonger bent dan 13 jaar, mag je deze service niet gebruiken. Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je de Teespring-service uitsluitend gebruiken met toestemming van je ouders of voogd.

Toepasselijke wetgeving: In verband met jouw gebruik van de Teespring-service, moet je voldoen aan alle wetten, voorschriften en industrienormen die van toepassing zijn.

Algemene praktijken en instructies voor het gebruik: In verband met jouw gebruik van de Teespring-service dien je alle instructies die je van Teespring krijgt op te volgen. Teespring kan algemene praktijken en beperkingen instellen met betrekking tot het gebruik van de Teespring-service. Teespring behoudt zich het recht voor om deze instructies, algemene praktijken en beperkingen te allen tijde, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Verkopers: Teespring-campagnes creëren en uitvoeren

Dankzij de Teespring-service kunnen verkopers campagnes creëren en zelf ontworpen artikelen en kleding verkopen door middel van die campagnes. Hieronder worden enkele specifieke verplichtingen met betrekking tot het opstarten van een campagne vermeld. Al naargelang een campagne in strijd is met deze servicevoorwaarden kunnen wij naar eigen goeddunken besluiten om de campagne te beëindigen, uit te stellen of te wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over de Teespring-service de pagina Teespring antwoorden op de website.

Jouw recht om een campagne te voeren: Als je via de Teespring-service een campagne creëert, verklaar jij dat je de eigenaar of licentiehouder bent van alle handelsmerken richten, auteursrechten, publicatierechten en overige intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die nodig zijn om de campagne te creëren en uitvoeren (campagnerechten). Hieronder vallen ook alle rechten met betrekking tot de naam, beschrijving, afbeeldingen, tekst of URL die voor de campagne is gebruikt. Desgevraagd zal je Teespring bewijs overleggen over jouw campagnerechten.

Teespring claimt geen eigendomsrechten op de inhoud die jij uploadt naar de Teespring-service. Zorg dat je van al je werk kopieën bewaart. Teespring is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van inhoud of gegevens die zijn ge-upload naar de Teespring-service.

Teespring is houder van alle eigendomsrechten op alle ontwerpen die zijn gecreëerd door Teespring- ontwerpers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Teespring mag je deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan jouw campagnes op de Teespring-service.

Voor de uitvoering en productie van jouw campagne en voor het adverteren van de Teespring-service in door Teespring gekozen media, verleen je Teespring hierbij een niet-exclusieve, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare toestemming in het kader van jouw campagnerechten om de inhoud die jij naar de Teespring-service uploadt (inclusief alle bijbehorende afbeeldingen, tekst, inhoud en informatie) te kopiëren, weer te geven, te verspreiden en te wijzigen.

Aanvaardbaar gebruik; onschendbaarheid: Op jouw gebruik van de Teespring-service, inclusief de creatie en uitvoering van productcampagnes, zijn deze servicevoorwaarden van toepassing (inclusief ons beleid voor aanvaardbaar gebruik). Voor zover een campagne ons beleid voor aanvaardbaar gebruik of een ander onderdeel van deze servicevoorwaarden schendt of wordt verondersteld te schenden, ga je ermee akkoord dat Teespring naast andere maatregelen het recht heeft om eventuele opbrengsten van de campagne in te houden en een andere bestemming te geven. Deze opbrengsten worden uitbetaald op basis van het interne beleid van Teespring (Teespring kan de opbrengsten bijvoorbeeld geven aan een goed doel wanneer een campagne ten onrechte vermeldt dat er geld wordt ingezameld voor dat goede doel, of Teespring kan de opbrengsten besteden aan een rechtszaak of schikking, en/of de terugbetaling van de kosten die Teespring heeft gemaakt vanwege een claim of overtreding van een derde partij) en om de verdediging of schikking van een claim of rechtszaak als gevolg van een dergelijke overtreding of vermeende overtreding te controleren; en je stemt ermee in om volledige medewerking te verlenen aan Teespring bij dergelijke activiteiten. Zonder beperking van het voorafgaande, ga je er ook mee akkoord om Teespring schadeloos te stellen en te vrijwaren van eventuele verplichtingen, verliezen, schade en onkosten die voortvloeien uit jouw schending of vermeende schending van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik of van een ander onderdeel van deze servicevoorwaarden.

Kwaliteit van afbeeldingen en aanbiedingen: Elke campagne moet aan redelijke productienormen voldoen (dat wil zeggen een campagne mag nooit een afbeelding van slechte kwaliteit bevatten die niet goed kan worden afgedrukt). Al je advertenties of beschrijvingen van de aanbiedingen, met inbegrip van inhoud die je naar de Teespring-service hebt ge-upload, moet juist en correct zijn en mag geen inhoud bevatten die betrekking heeft op activiteiten, evenementen, producten, services of aanbiedingen die niet met Teespring verbonden zijn.

Campagne-opbrengsten: Als je via de Teespring-service een campagne creëert, geeft Teespring je een "basisprijs" voor elk product. Je hebt ook de mogelijkheid om de verkoopprijs voor elk project te bepalen. Nadat je campagne is gestart en er producten zijn verkocht, is jouw opbrengst het verschil tussen de basisprijs van jouw verkoopprijs min de retourzendingen. Je kan op elk gewenst moment om uitbetaling vragen via jouw dashboard. Je bent alleen en volledig verantwoordelijk voor het betalen van eventuele inkomstenbelasting over de bedragen die jij verdient via de Teespring-service. Voordat je de betaling ontvangt, kan je gevraagd worden om Teespring aanvullende informatie te verstrekken, die Teespring nodig heeft om te voldoen aan zijn meldingsplichten.

Geschillen tussen partners: Als je met andere personen aan jouw campagne werkt, en er een geschil ontstaat tussen jou en je partners, heeft Teespring het recht om de betalingen en overige correspondentie te richten aan de oorspronkelijk geregistreerde personen, zelfs wanneer het geschil is gemeld aan Teespring. Teespring mag eventueel ook, naar eigen goeddunken, betalingen vasthouden totdat het geschil is opgelost.

Goede doelen/fondsenwerving: Je verklaart dat elke campagne die jij creëert en die impliciet of expliciet betrekking heeft op een goed doel of fondsenwerving is geautoriseerd door dat goede doel of die fondsenwervingsactiviteit. Ook zal je in de beschrijving van jouw campagne duidelijk en correct vermelden welk percentage van de opbrengst zal worden gedoneerd en aan wie.

Teespring heeft het recht om de verkoopdoelstelling te verlagen: Jij kan voor elke campagne een “verkoopdoelstelling” instellen. Je gaat ermee akkoord dat Teespring naar eigen goeddunken kan beginnen met het uitvoeren van bestellingen voordat jouw verkoopdoelstelling is gehaald.

Klachten over intellectuele eigendom

Infringement Claims Between Teespring Users, Waiver of Claims: As a condition of using the Teespring Service, you agree to submit any and all infringement claims against Teespring users (so called “Copycat Claims”) pursuant to Teespring's existing policies and procedures governing such claims. You further agree, as a condition of using the Teespring Service, to waive any and all claims against Teespring arising from alleged infringement by you or another Teespring user. In addition, you understand that Teespring may release your contact information to any Teespring User that satisfactorily alleges a violation of its rights under this section.

Teespring neemt meldingen van schendingen serieus. Je begrijpt dat Teespring jouw campagne naar eigen goeddunken kan beëindigen of uitstellen, wanneer Teespring een klacht of melding ontvangt dat in jouw campagne of de artikelen die eruit voortkomen ongeoorloofd gebruik is gemaakt van de rechten van derden. Je begrijpt ook dat Teespring jouw contactgegevens kan doorgeven aan een derde partij die voldoende onderbouwt dat er inbreuk is gemaakt op zijn rechten.

Teespring zal alleen klachten over mogelijke schendingen in aanmerking nemen van partijen die eigenaar zijn, of de exclusieve gebruiksrechten hebben van de betreffende intellectuele eigendom. Denk je dat jouw rechten zijn geschonden door een gebruiker van Teespring? Laat dat dan weten aan Teespring via onze pagina Intellectuele-eigendomsclaim. Je kan ook contact met ons opnemen via het e-mailadres onderaan deze servicevoorwaarden, ter attentie van de juridische afdeling.

Stuur met je kennisgeving de volgende informatie mee:

  • een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendom, die volgens jou is geschonden;
  • de URL van de Teespring-campagne(s) die is/zijn gebruikt voor de verkoop van de vermeende inbreukmakende artikelen;
  • vermelding van het auteursrecht, handelsmerk of andere rechten die zouden zijn geschonden, inclusief bewijs van eigendom (bijvoorbeeld kopieën van geldige registraties van handelsmerken of auteursrechten);
  • je volledige naam, adres, telefoonummer(s) en e-mailadres(sen);
  • een verklaring dat je naar eer en geweten gelooft dat voor het gebruik van het materiaal in de vermelde URL geen toestemming is verkregen van de eigenaar of licentiehouder van de rechten, en dat dit gebruik een federale of staatsrechterlijke overtreding is; en
  • een verklaring, op straffe van meineed, dat de informatie in de kennisgeving volledig en juist is en dat jij gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander recht dat geschonden zou zijn.

Beleid bij herhaaldelijke overtredingen: Teespring hanteert een beleid waarbij het lidmaatschap van gebruikers die deze regels herhaaldelijk overtreden onder bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken van Teespring wordt beëindigd. Teespring kan ook naar eigen goeddunken de toegang tot de Teespring-service beperken of het lidmaatschap beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaaldelijke inbreuk of schending.

Kopers: Aankoop van artikelen

Betaling: Als je artikelen koopt via de Teespring-service, moet je Teespring gegevens verstrekken over je creditcard of een ander betaalmiddel. Je verklaart tegenover Teespring dat die gegevens juist zijn en dat jij gemachtigd bent om dat betaalmiddel te gebruiken. Jij bent verantwoordelijk voor alle belastingen die van toepassing zijn op jouw aankoop van de artikelen via de service.

Verlies en annulering: De eigendom en het risico bij verlies voor alle artikelen die je hebt besteld, worden naar jou overgedragen zodra wij de artikelen afleveren bij de transporteur. We behouden ons het recht voor om bestellingen om welke reden dan ook te annuleren.

Retourneren: Hiermee bevestigt u, willens en wetens, dat de producten die wij produceren, op maat gemaakt worden. Met uitzondering van/bij fabricagefouten, hebt u geen recht om welke bestelling dan ook te annuleren of te retourneren. Alle bestellingen zijn definitief.

Waiver: Your purchase of an item using the Teespring Service constitutes a waiver of any and all intellectual property, proprietary, personal, and privacy claims relating to that purchase.

Eigendomsrechten van Teespring

Inhoud, software en handelsmerken op de service: Je mag de Teespring-service uitsluitend gebruiken voor het verrichten van zakelijke transacties met Teespring. Je mag geen geautomatiseerde technologie gebruiken om gegevens van de Teespring-service te scrapen, analyseren of verzamelen, of de pagina's van de Teespring-service op een andere manier gebruiken die niet is toegestaan. Wanneer Teespring jouw toegang tot de Teespring-service blokkeert (door onder meer jou IP-adres te blokkeren), beloof je geen maatregelen te nemen om die blokkade te omzeilen (bijv. door jouw IP-adres te maskeren of door een IP-adres van een proxyserver te gebruiken). De technologie en software die de onderliggende structuur van de Teespring-service vormen of in verband hiermee worden verspreid zijn eigendom van Teespring, onze filialen en onze partners (de “software”). Je belooft dat je niet zal proberen de broncodes te ontdekken, kopiëren, wijzigen, gebruiken om een afgeleid product te maken of te ontleden om ze na te kunnen maken, en dat je geen rechten op de software zal verkopen, toekennen, in sublicentie geven of op een andere manier zal overdragen.

De Teespring-service kan afbeeldingen, illustraties, lettertypes en andere inhoud of kenmerken (“service-inhoud”) die beschermd zijn volgens de wet- en regelgeving voor de intellectuele eigendom. Je belooft dat je de Teespring-service of de inhoud ervan niet zal wijzigen, kopiëren, framen, verhuren, leasen, verkopen, verspreiden of gebruiken om een afgeleid product te maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Teespring. Het is ten strengste verboden om de Teespring-service of de inhoud ervan op een andere manier te gebruiken dan hierin specifiek is toegestaan. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden aan Teespring.

De naam en logo's van Teespring zijn handelsmerken en servicemerken van Teespring (de “Teespring-handelsmerken”). De namen en logo's van andere bedrijven, producten en services die op de Teespring-service worden gebruikt en getoond kunnen handels- of servicemerken van de respectievelijke eigenaars zijn. Deze kunnen Teespring al of niet steunen of erbij aangesloten of ermee verbonden zijn. Niets in deze servicevoorwaarden of de Teespring-service mag worden beschouwd als het verlenen van een licentie of gebruiksrecht om een van de Teespring-handelsmerken te gebruiken die op de Teespring-service worden getoond, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming voor elk individueel geval. Alle goodwill die voortkomt uit het gebruik van Teespring-handelsmerken komt uitsluitend toe aan Teespring.

Materiaal van derden: Teespring is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of materialen van derden (met inbegrip van gebruikers), met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of welk verlies of schade dan ook als gevolg van het gebruik van dergelijke inhoud of materialen. Voor zover dit is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, zijn de derden die deze inhoud en materialen hebben verstrekt uitdrukkelijk de beoogde derden-begunstigden van deze servicevoorwaarden met betrekking tot hun inhoud en materialen.

Teespring kan de inhoud bewaren en eventueel openbaar maken indien hiertoe wettelijk verplicht, of wanneer het bedrijf te goeder trouw meent dat een dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan vereisten van het juridische proces, de toepasselijke wetgeving of verzoek van de overheid; (b) naleving van deze servicevoorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat bepaalde inhoud de rechten van derde partijen schendt; of (d) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Teespring, de gebruikers of het publiek te beschermen.

Websites van derden

De Teespring-service of derden kunnen links bevatten of op andere manieren toegang verschaffen tot andere sites en middelen op het internet. Teespring heeft geen controle over deze sites en middelen en is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke sites en middelen en onderschrijft deze niet. Teespring is niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door of naar verluidt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op eventuele inhoud, evenementen, goederen of diensten die op of via een dergelijke site of middel beschikbaar zijn. Eventuele transacties tussen jou en derden die je hebt gevonden toen je gebruik maakte van de Teespring-service zijn een zaak tussen jou en de derde partij. Je gaat ermee akkoord dat Teespring niet aansprakelijk is voor eventuele verliezen of claims die jij op die derde partij hebt.

Afwijzing van garanties

JOUW GEBRUIK VAN DE TEESPRING-SERVICE IS VOOR EIGEN RISICO. DE TEESPRING-SERVICE WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN BESCHIKBAARHEID. ZONDER BEPERKING VAN HET RECHT VAN DE KOPER OM ARTIKELEN TE RETOURNEREN EN TERUGBETALING TE ONTVANGEN ZOALS BESCHREVEN IN ONS RETOURBELEID, WIJST TEESPRING MET BETREKKING TOT ALLE CAMPAGNES, ARTIKELEN OF SERVICES UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN DE HAND, ZOWEL EXPLICIET, IMPLICIET ALS WETTELIJK BEPAALD, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AANSPRAKEN OF NIET-SCHENDING.

Beperking van aansprakelijkheid

TEESPRING IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, OF SCHADE DOOR WINSTDERVING, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE SCHADE (ONGEACHT OF TEESPRING IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERS, ALS RESULTAAT VAN: (I) HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICE; (II) DE KOSTEN VAN AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ARTIKELEN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF DOOR MIDDEL VAN DE SERVICE; (III) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JOUW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS; OF (IV) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING OP DE SERVICE. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN TEESPRING VOOR SCHADE, VERLIEZEN OF MOGELIJKE MAATREGELEN KAN NIET HOGER ZIJN HET BEDRAG DAT JIJ TEESPRING HEBT BETAALD OF DAT TEESPRING JOU IN DE LAATSTE ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD, OF, INDIEN DAT MEER IS, HONDERD DOLLAR ($ 100). BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Beëindiging

Teespring kan jouw account (of een deel ervan) of jou gebruik van de Teespring-service naar eigen goeddunken schorsen of beëindigen, en inhoud van de Teespring-service om welke reden dan ook verwijderen en vernietigen. Verder ga je ermee akkoord dat Teespring niet aansprakelijk is tegenover jou of een derde partij voor de eventuele beëindiging van jouw toegang tot de Teespring-service.

Relatie

Elke partij is een zelfstandige contractant voor de uitvoering van alle onderdelen van deze servicevoorwaarden. Elke partij is alleen verantwoordelijk voor alle eigen medewerkers en agenten en alle arbeidskosten en onkosten en voor alle claims, risico's en schade of schulden, welke dan ook, die kunnen voortvloeien uit de activiteiten van die partij, diens medewerkers of agenten, bij het verrichten van handelingen in het kader van deze servicevoorwaarden. Je bent niet bevoegd om verplichtingen aan te gaan namens Teespring en mag dit niet proberen of impliceren dat je hiertoe gerechtigd bent.

Toepasselijk recht

Voor gebruikers gevestigd in de Europese Unie: Deze servicevoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht de eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Bij eventuele geschillen stemmen jij en Teespring ermee in je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in Londen, Engeland. De partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk uit.

Voor alle overige gebruikers: Deze servicevoorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat Californië, ongeacht de eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen. Bij eventuele geschillen stemmen jij en Teespring ermee in je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de federale en staatsrechtbanken in het district San Francisco, Californië. De partijen sluiten de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uitdrukkelijk uit.

Algemeen

Deze servicevoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Teespring en zijn van toepassing op jouw gebruik van de Teespring-service. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen jou en Teespring met betrekking tot de Teespring-service. Wanneer Teespring een recht op grond van deze voorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefent of afdwingt, houdt dit niet in dat Teespring afziet van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling in deze servicevoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, stemmen de partijen er desondanks mee in dat het gerechtshof dient te trachten uitvoering te geven aan de intentie van de partijen zoals die in de bepaling besloten ligt, en tevens blijven de andere bepalingen van de servicevoorwaarden onverminderd van kracht. Een afgedrukte versie van deze overeenkomst en alle elektronische kennisgevingen zullen geoorloofd zijn voor gebruik in een gerechtelijk of administratief proces gebaseerd op of gerelateerd aan deze overeenkomst in dezelfde mate als en onderworpen aan dezelfde bepalingen als andere zakelijke documenten en verslagen die oorspronkelijk in afgedrukte vorm bestonden. Je mag deze servicevoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Teespring, maar Teespring mag deze servicevoorwaarden in hun geheel of gedeeltelijk onbeperkt toewijzen of overdragen. De berichtgeving aan jou kan via e-mail of reguliere post plaatsvinden. Teespring kan je op de hoogte stellen van wijzigingen in deze servicevoorwaarden of andere zaken door meldingen of links naar meldingen op de Teespring-service weer te geven.

Opmerking voor gebruikers in Californië

Volgens sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, moeten personen die de service vanuit Californië gebruiken de volgende speciale melding over de rechten van de consumenten krijgen: klachten kan je schriftelijk melden aan de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs, 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834. Je kan ook bellen naar (916) 445-1254 of (800) 952-5210. Je kunt ons bereiken op het volgende adres: Teespring, Inc., 77 Geary Street, Suite 500, San Francisco, CA 94108. Je kan ook bellen naar +1-855-TEESPRING (+1-855-833-7774).

Vragen? Problemen? Suggesties?

Neem contact met ons op via contact over onze Algemene Voorwaarden of de Teespring Service.

Bijgewerkt op 10 augustus 2015